diumenge, 11 de setembre de 2011

Guia per als alumnes

LLENGUA I COMUNICACIÓ
Optativa de 1r Batxillerat. Curs 2011-2012

OBJECTIUS
 • Treballar les quatre competències bàsiques de la comunicació: parlar, escoltar, llegir i escriure. Aquesta assignatura vol ser una ampliació dels continguts que es donen a les matèries comunes de Llengua catalana i castellana  del currículum de Batxillerat.
 • Treballs de camps: sortides diverses, fora de l’horari lectiu, per tal de fer-ne ressenyes o cròniques per al diari digital (si algú no hi pot assistir, haurà de fer un treball alternatiu).
MATERIAL
 • Dossier o llibreta amb els apunts i els exercicis, per presentar trimestralment (imprescindible per aprovar)
 • Material fotocopiat que facilita la professora
 • Llibres de lectura: Mercè RODOREDA, El carrer de les Camèlies (Club Editor), al primer trimestre i Pau VIDAL, Aigua bruta (Editorial Labutxaca), per al segon trimestre
 • Blog de referència per treballar a l’Aula d’informàtica (un dia a la setmana, segons connectivitat)
TEMARI I CONTINGUTS
 • Tècniques del llenguatge publicitari i periodístic (Comunicació)
 • Fonètica (Llengua)
 • Dialectologia i etimologia (Llengua. Treball de camp)
 • Xerrades de persones de disciplines molt diverses (Comunicació)
 • Morfologia i sintaxi (Llengua)
 • Comentari de textos diversos (Llengua i Comunicació)
 • Confecció d’un blog (Llengua i Comunicació)
 • Confecció un diari digital (Llengua i Comunicació)
 • Dramatització d’un poema (Comunicació)
AVALUACIÓ
 • Una prova escrita, com a mínim, per trimestre. No es repetiran els exàmens sense un certificat mèdic. L’avaluació serà continuada (prova extraordinària, al setembre). A més de la realització d’un examen, s’hauran de presentar tots els treballs que la professora consideri oportuns.
 • Treballs diversos, individuals o en grup, que s’hauran de presentar el dia i l’hora indicats i sempre a la professora, mai a consergeria. Els treballs que no es presentin el dia indicat, caldrà fer-los a mà i presentar-los tots (al setembre) per poder aprovar l’assignatura.
 • Es valorarà la llengua oral, tant a les exposicions com a les comunicacions a la classe
 • Es valorarà el treball fet a l’aula. És imprescindible tenir una actitud positiva per aprovar l’assignatura.
 • Llibres de lectura: cal demostrar-ne la lectura i la comprensió fent un treball i una prova escrita.
 • Les faltes d’ortografia i expressió es penalitzaran amb 0’1 punts fins a un màxim de 2 punts seguint l’acord del departament de llengües.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada